موزه ملی قطر؛ فرایند ساخت هویت

موزه ملی قطر

زمان مطالعه: ۶ دقیقه مهدی مقیم‌نژاد در کتاب «عکاسی و نظریه» درباره سازوکار روایت در یک تصویر می‌گوید: «در نگاه اول باید گفت که شکل‌گیری روایت از اساس با توالی زمانی امکان‌پذیر می‌شود: ایجاد ارتباط میان دست کم دو لحظه از زمان. در گام بعد، این سیر زمانی با منطق طرح یا داستان نیز همراه خواهد شد. بدین معنا […]